C    H    A    R    A    P    A    I    N    T   «رنگــــــــــواژه» یک پروژه تعاملی است که در آن کیفیت رنگی حروف الفبا تحلیل و مشخص می شود. باین ترتیب که کاربر با توجه به دریافت های حسی خود رنگ ها را برای حروف الفبا تعریف می کند. سپس شعر یا متن دلخواه خود را در «رنگــواژه» ویرایش نموده و نتیجه ي آنرا در کمپوزیسیونها ی رنگی مشاهده و پرداخت رنگی متون مذکور را تجربه میکند.

                                           «رنگــــــــــواژه» داده های کاربران را ارزیابی می کند و نتایج حاصل از رنگ های مرتبط را ایجاد می کند و کیفیت رنگ، تنش و یا ترکیب هر شعر یا متن را نشان می دهد. این جمع بندی به دو صورت در ارائه میگردد:
۱- ادراک فردی کاربران از کیفیت رنگی نوا و آوای حروف و جملات.
۲- ادراک رنگی جمعی، که بر اساس تعاریف تمامی کاربران تعیین و ثبت شده است .


                                           از نتایج آمار رنگهای تعریف شده٬ تعیین میگردد که تا چه اندازه افراد مختلف٬ رنگ مشابهی در نوای یک حرف الفبا احساس میکنند. آمار تعیین شده از طریق این درگاه قابل رویت و استفاده همگانی در پروژه «رنگــــــــــواژه» میباشد.