آ مــــــــــــــــــــــــــــــــا ر

ا
ع
ج
ی
و
ب
پ
د
ت
ط
ف
گ
ک
ث
س
ص
ذ
ز
ض
ظ
چ
ژ
ش
م
ن
ر
ل
ح
ه
خ
غ
ق
14
10
10
12
8
10
12
10
14
10
12
11
13
9
9
13
11
10
9
9
7
7
7
11
10
12
10
9
8
10
12
8


طیفــ رنگــــ که بــا در رابـطـــه بـا آمـــار ایجــــاد شــــده استـــ
حروف صدا دار
    ا    
    ع    


حروف نیمه صدا
    ج    
    ی    
    و    


حروف بسته
  ب    
  پ    
  د    
  ت    
  ط    
  ف    
  گ    
  ک    

حروف سایشی
  ث    
  س    
  ص    
  ذ    
  ز    
  ض    
  ظ    


حروف سایشی
    چ  
    ژ  
    ش  


حروف منشاء از بینی
    م    
    ن    حروف جریان دار
    ر    
    ل    حروف نتفسی
    ح    
    ه    حروف منشاء از گلو
    خ    
    غ    
    ق    


عـلامتــــها
.
;
,
( )
/
!
?
-
:
    ذخیره رنگها برای یک پروژه دیگر