د ا د ا و یــــــز یــــــــــو ن ۲
شاهین چرمی ۱۳۶۸ سوناتهای بنیادی | کورت شویترز | ۱۹۳۲ میلادی | دکلمه: کورت شویترز تحقق یافته بوسیله آمیگا ۱۰۰۰ و با زبان آمیگا بیسیک اساس این کار شعر صوتی دادائی «سوناتهای بنیادی» هنرمند آلمانی «کورت شویترز» می باشد که به رنگ و فرکانس های
صوتی انتقال داده شده است. بر اساس جنبه های «سیناستزیا»، رایانه یک کد رنگی و یک ترتیب صوتی را به هر حرف «سوناتهای بنیادی» اختصاص داده و با توجه به این پارامترها، کامپیوتر نتیجه ترکیب رنگ و صدا را ارائه می دهد.